Powered by Blogger.

INFO SEKOLAH

Location            : Jl. Sunan Bonang km. 01 Lasem kab. Rembang 59271
Alamat Surat      : SMK MUHAMMADIYAH LASEM

Telepon              : (0295) 531370
Fax                    : (0295) 531370
E-Mail                : smkmulasem@yahoo.co.id
Kepala Sekolah  : Ahmad Zaenul Arifin, S.Pd.I